แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ

 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

 

     ***  ประวัติหน่วย  ***  

          ที่ตั้งหน่วย  

              แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ  ตั้งอยู่  ณ  เลขที่ 125 หมู่ 3 ค่ายธนะรัชต์  ต.เขาน้อย  อ.ปราณบุรี  จว.ประจวบคีรีขันธ์  77160

          ความเป็นมา  

              เป็นหน่วยขึ้นตรงของ  โรงเรียนทหารราบ  ศูนย์การทหาราบ

ภารกิจ

          แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ  

            1. ดำเนินการสอนตามหลักสูตร  และนโยบายที่ได้รับมอบจากโรงเรียนทหาราบ

            2. จัดทำแผนบทเรียนเพื่อใช้เป็นคู่มือในการสอน

            3. ค้นคว้าวิชาการใหม่ ๆ เพื่อนำมาสอนกำลังพลที่เข้ารับการศึกษา

          หลักสูตรการศึกของ   รร.ร.ศร.

            ปัจจุบันโรงเรียนทหารราบ ได้มีหลักสูตรสำหรับใช้ศึกษาอยู่  2  หลักสูตร  คือ  หลักสูตรประจำ เพื่อให้การศึกษาเป็นไปตามแนวทางรับราชการ และหลักสูตรเฉพาะหน้าที่ นอกจากนี่ยังมีหลักสูตรพิเศษอื่น ๆ ตามที่กองทัพบกจะมอบภารกิจให้เป็นครั้งคราว          

          แผนกวิชายุทธวิธี / อำนวยการ 

              มีหน้าที่ทำการสอน จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักนิยมของทหารราบและยุทธวิธี จากระดับบุคคลไปจนถึงระดับกองพัน การจัดการฝึก การข่าวกรอง หน้าที่ของฝ่ายอำนวยการ กิจการสนับสนุนการรบ ประเมินค่า และประสานเกี่ยวกับข้อเสนอในหลักนิยม ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง พัฒนาหลักสูตร และโครงการงานอื่น ๆ ที่ตนมีความเชี่ยวชาญ  โดยแบ่งหน้างที่ออกเป็น  4  ส่วน  คือ

               1. ส่วนธุรการ

               2. คณะยุทธวิธี

               3. คณะวิชาอำนวยการ

               4. คณะวิชาสนับสนุนการรบ

            คณะวิชาอำนวยการ  มีหน้าที่  ประสานงาน และทำการสอนในเรื่องต่อไปนี้

               1. หน้าที่ของฝ่ายอำนวยการ และการจัดการฝึก

               2. หน้าที่ ฝอ.1 กองพัน และ ผบ.ร้อย. ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดกำลังพล การพัฒนา และการบำรุงขวัญ วินัย กฎ ข้อบังคับ และการจัดกองบังคับการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                3. หน้าที่ ผบ.มว., ผบ.ร้อย. และ ฝอ.2 กองพัน เกี่ยวกับข่าวกรองการรบ และต่อต้านข่าวกรอง

                4. หน้าที่ของ ผบ.หน่วย และหน้าที่ของ ฝอ.3 กองพัน / กรม เกี่ยวกับเทคนิคการเขียวแผ่นบริวาร, ความพร้อมรบของหน่วย, การดำเนินงานของฝ่ายอำนวยการ และผู้บังคับบัญชา, การจัดหน่วย คำสั่งการรบ การฝึกและการจัดการฝึก

                5. หน้าที่ ฝอ.4 กองพัน และ กรม ในเรื่องเกี่ยวกับการส่งกำลังในที่ตั้งหน่วย ระบบการส่งกำลังบำรุง การจัดและหน้าที่ของกองบัญชาการช่วยรบของกองพล การจัด และการใช้ทรัพยากรทางการส่งกำลังบำรุงของกองพัน และ กรม และระบบการส่งกำลังในการรบ

                6. กิจการพลเรือน ( เรื่องของ ฝอ.5  ทั้งหมด )

                7. การปฐมพยาบาล การสุขาภิบาลในที่ตั้งหน่วย และในสนาม การระวังป้องกันการใช้ยา การระวังป้องกันและรักษาพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บด้วยการใช้ยุทโธปกรณ์ทางการแพทย์ของหน่วย การส่งกำกลับทางการแพทย์ตลอดจนการรักษาพยาบาล เมื่อใช้อาวุธนิวเคลียร์

                8. การพร้อมรบของหน่วย ร.

 ***********************

 
 

 

 

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 29,179 Today: 12 PageView/Month: 166

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...